top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

פלטפורמת רעיון

בעידן בו ההתמודדות עם אתגרים ומציאת פתרונות חדשניים הופכים למפתח להצלחה, תכנית "רעיון" שמציע מינהל הרכש הממשלתי נותנת מענה ייחודי ומשמעותי.

המערכת מאפשרת לעובדים לזהות אתגרים יומיומיים במקום עבודתם, להציע רעיונות חדשניים לפתרונות ולהתייעץ עם עמיתים בתחום כדי לחדד את הרעיון ולהתאים אותו למציאות העבודה. זהו תהליך דינמי ומרתק הכולל שלבי הצעה, דיון, הערכה ובסופו של דבר - יישום פתרונות חדשניים.

בעידן שבו התקשרות עם אתגרים ומציאת פתרונות חדשניים הופכת למפתח להצלחה, הצעות התוכנית "אידאה" של המינהל הרכש הממשלתי מענה ייחודית ומשמעותי.

מאפשרת לעובדים לזהות אתגרים יומיומיים במקום עבודתם, להציע רעיונות
חדשניים לפתרונות, ולהתייעץ עם קולגות מהתחום לשם הבשלת הרעיון והתאמתו למציאות העבודה. מדובר על דינמי ומעורב שכולל שלבים של הצעה, דיון, דירוג ולבסוף - יישום הפתרונות החדשים.

שמחנו ללוות את העובד ביצירת סרטון הסבר על לכלל עובדים במשרדי הממשלה.

bottom of page